Lejelov medfører skærpede krav for udlejer

Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft. Ændringerne i lejeloven medfører bl.a., at der fremover er flere administrative krav, samt at lejeren i flere henseender stilles bedre end før.

Opfylder udlejer ikke loven, kan det have økonomiske konsekvenser. I denne artikel opridses nogle af de mest essentielle ændringer.

Obligatorisk ind- og fraflytningsrapport

Lovændringen medfører et krav om, at der i forbindelse med ind- og udflytning skal udføres et fælles eftersyn af boligen af udlejer og lejer.

I den forbindelse skal der udarbejdes en skriftlig rapport, som b.la. indeholder beskrivelse af gennemgang af lejemålets stand for hvert rum.

Udføres synet ikke ved indflytning eller udleveres indflytningsrapporten ikke til lejeren, kan udlejeren miste retten til at kræve istandsættelse af lejemålet. 
Det er i forbindelse med ind- og udflytningsrapporter en god idé at underbygge rapporten med billeddokumentation.

Istandsættelse af lejemålet

Før lovændringen pr. 1. juli 2015 var det muligt for udlejer at indskrive i lejekontrakten, at lejer ved udflytning skulle istandsætte lejemålet. Dette kan udlejer af ejendomme med syv eller flere lejemål ikke efter lovændringen.

Ifølge den nye lov kan udlejer kun kræve, at lejeren dækker udgifter til en normalistandsættelse. Det betyder, at der kun kan ske krav om hvidtning, maling og tapetsering samt mellemslibning og lakering af gulve, hvis der er behov herfor.


Det påhviler udlejer at dokumentere, at der er konkret behov for istandsættelse.

I lejemål med maksimalt seks lejemål kan lejer fortsat påtage sig udvendig vedligehold.

Løbende vedligehold

Efter lovændringen fastslås det, at løbende vedligehold af ejendomme med syv eller flere lejemål ikke kan pålægges lejer, udover indvendig vedligeholdelse med maling, tapetsering og lakering.

Derfor påhviler det udlejer at sørge for, at ejendommen er forsvarligt vedligeholdt, hvilket er uanset om der er hensat tilstrækkeligt dækkende midler til udvendig vedligehold.

Vedligeholdelse fra udlejers side inkluderer bl.a. vedligeholdelse af alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand og kulde. Samtidig påhviler det udlejer at sørge for vedligeholdelse af belysning af ejendommen og adgangsveje.

Reglerne om vedligeholdelse kan ikke fraviges til skade for lejer.

Løbende huslejestigninger

Før lovændringen havde udlejer mulighed for at lade huslejerne stige med et bestemt beløb hvert år. Denne løbende stigning kaldes trappeleje.

Efter ikrafttræden af den nye lejelov er det ikke længere tilladt at benytte trappelejen. Nu skal udlejer bruge nettoprisindekset, hvilket er fastsat af Danmarks statistik, hvis huslejen skal stige over tid. Det er nogle komplicerede regler, der afhænger af, om der udlejes efter omkostningsbestemt leje.

Dog vil aftaler om trappeleje, aftalt før 1. juli 2015, stadig være bindende.

Opsigelse af lejer

Hvis man udlejer en ejerlejlighed, har man efter lovændringen mulighed for at opsige en lejer med et års varsel, hvis man selv skal bruge lejligheden, hvilket betyder at reglerne for lejligheder sidestilles med leje af hus.

Prisen for at få forhåndsvurderet sin husleje i huslejenævnet bliver nedsat med 500 kr.

Udlæg for varme og opvarmning af vand

Leverer udlejeren varme og opvarmning af brugsvand, kan udlejeren kræve sine udgifter til lejerens forbrug og andel i andre udgifter refunderet. De nævnte udgifter kan ikke indeholdes i lejen.

Er der ligeledes truffet beslutning om, at lejerens forbrug af vand og køling skal fordeles efter målere, kan udlejeren kræve sine udgifter til lejerens forbrug og andel i andre udgifter refunderet.

Hvis udlejer opkræver refusionsberettigede udgifter, skal der udarbejdes særskilt forbrugsregnskab for:

  • Varme og opvarmning af brugsvand
  • Køling og
  • Vand

Udlejning af fritidshus og sommerhus

Efter lejelovens ikrafttræden den 1. juli 2015 er fritidslejemål ikke længere omfattet af lejeloven, hvorfor disse fremover vil være baseret på konkrete aftaler mellem udlejer og lejer.

Af økonomikonsulent Martin Gammelgaard, Søhøjlandets Regnskabskontor