Vær opmærksom på konsekvens af fredning

Som lodsejer kan det få stor betydning, hvis ens jord bliver fredet. Det gælder om at være opmærksom på konsekvenserne fra begyndelsen og være på forkant med at give sin mening til kende, når Fredningsnævnet fremsender de første forslag til en fredning. Også i forhold til erstatningsstørrelse.

Det siger Lynge Jensen, Nakskov, der er formand for AgroGruppen Danmark. Som rådgiver og indehaver af Dan Revision Nakskov A/S er han i øjeblikket i kontakt med adskillige landmænd, der rammes af en fredning af et område ved Ravnsby Bakke på Lolland.

I den aktuelle sag drejer det sig om ca. 380 hektar. 44 lodsejere er omfattet fredningen af det kuperede og varierede istidslandskab, som er omgivet af stejle skrænter og ligger op til området ”Lollands Alper”, der har været fredet siden 1974.

- Som lodsejer får man en erstatning for de tab, som fredningen påfører. I dette tilfælde er der tale om en basiskompensation på 3.500 kr. pr. hektar. Det er efter min mening en helt urealistisk lav kompensation, som er helt ude af proportioner.

- For selv om landmanden fortsat må drive sin jord, bliver han underlagt nogle restriktioner og nogle usikkerheder om den fremtidige drift. Der er ikke gunstige udviklingsmuligheder for at fremtidssikre sit landbrug i et fredet område, og det kan ikke undgå at påvirke værdisætningen negativt.

- Generelt må det siges, at det er utroligt vigtigt at være tidligt ude med høringssvar og indsigelser, og det er samtidig af stor betydning, hvis lodsejerne i området kan stå sammen og tale med én stemme, siger Lynge Jensen.

DN må foreslå fredninger

En fredning har ekspropriationslignende karakter, idet den indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede ejendommen. Derfor har fredninger en særlig myndighedsstruktur med en bestemt procedure, og der bliver udbetalt erstatning.

Typisk er det kommunerne, der rejser fredningssagerne, og det sker ofte sammen med Danmarks Naturfredningsforening, som er den eneste private forening, der har ret til at foreslå fredninger. I det nævnte tilfælde er sagen rejst af DN sammen Lolland Kommune, som dog ønskede arealet halveret.

Den aktuelle sag fra Lolland blev besluttet af Fredningsnævnet i 2014, og den blev herefter indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. De traf beslutning om at gennemføre fredningen, og de har nu også truffet beslutning om erstatningens størrelse.

- Jeg kan godt undre mig over, hvordan man kommer frem til en erstatning på 3.500 kr. pr. hektar i forbindelse med en totalfredning. Det er jo ingenting, og en prisfastsættelse på dette niveau for så indgribende en ændring giver ingen mening, siger Lynge Jensen.

Fredningsnævn fastsætter erstatning

I Danmark er der nedsat 13 fredningsnævn, og de spiller en central rolle i fastsættelse af erstatninger. De er uafhængige domstolslignende organer, der kan gennemføre fredninger og tage stilling til ansøgninger om dispensation fra fredninger.

Fredningsnævnene består af en formand, der er dommer, samt et medlem udpeget af ministeren og et medlem udpeget af byrådet i den kommune, hvor det pågældende areal ligger.

Henning Alfred Rasmussen, byrådsmedlem for Venstre i Lolland Kommune, har haft sæde i Fredningsnævnet.

- Det er i Fredningsnævnet, erstatningen til lodsejerne fastsættes. Fredningsnævnene har en meget stor rolle i disse sager. Jeg blev erklæret inhabil i den pågældende sag, fordi det er Lolland Kommune, der har været med til at foreslå fredningen, og siden er jeg trådt ud af Fredningsnævnet for vores område.

- Jeg har således ikke været med til at fastlægge erstatningen, men jeg kan da godt sige, at jeg finder den alt for lav. Jeg frygter, at værditabet i en salgssituation nærmere vil være 50.000 kr. pr. hektar. 

Urealistisk lav kompensation

Henning Alfred Rasmussen påpeger, at der fremover ikke må graves grus i det pågældende område.

- Det har jeg ingen indvendinger imod. Men jeg er meget uforstående over for den fastsatte basiskompensation, som er urealistisk lav. Landbrugene må drives videre, men det er med restriktioner og store usikkerheder ved udvidelse.

 

- Samtidig skal det med i billedet, at fredningen får konsekvenser for husejere, som stort set intet må foretage sig på deres bygninger uden at søge dispensation ved Fredningsnævnet, påpeger han.